ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Mechatronik, elektronik, informatyk - zawody z przyszłością

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt „Mechatronik, elektronik, informatyk – zawody z przyszłością”

współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Okres realizacji:

01.09.2011 – 31.08.2013

Budżet projektu:

961 614 PLN

 

LIDER PROJEKTU

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich
Łódź, ul. Próchnika 1 lok. 303

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10
Łódź, ul. Strykowska 10/18

PARTNERZY PROJEKTU

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego
Łódź, ul. Papiernicza 17

 

Miasto Łódź
Łódź, ul. Piotrkowska 104

 

Projekt ukierunkowany jest na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów w trakcie całego procesu kształcenia oraz podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego.

Cele projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 10 poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i przygotowujących do egzaminów zewnętrznych oraz wzmocnienie współpracy z pracodawcami.

Cele szczegółowe:

 • Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia.
 • Poszerzenie oferty kształcenia zawodowego poprzez wdrożenie nowej specjalizacji zawodowej „Elektroniczne systemy ochrony i nadzoru”.
 • Podniesienie kompetencji zawodowych określonych w podstawach programowych i wymaganiach egzaminacyjnych dla zawodów technik mechatronik, elektronik i informatyk.
 • Rozwój umiejętności potrzebnych do funkcjonowania na rynku pracy (np. efektywnej pracy w zespole, komunikacji interpersonalnej, umiejętności pracowniczych, autoprezentacji).
 • Wsparcie uczniów pomocą psychologiczną.

Podstawową formą wsparcia mającego na celu zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów będą dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz zawodowych obejmujące wszystkie poziomy klas.

Dla uczniów klas 4. zorganizowane będą zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu maturalnego i zawodowego. Dobre wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych umożliwią absolwentom kontynuowanie nauki na PA.

Uczniowie wykazujący problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa będą mieli zapewnioną na terenie szkoły opiekę pedagogiczno-psychologiczną.

Uczniowie klas 3. objęci zostaną programem doradztwa edukacyjno-zawodowego, w ramach którego przeprowadzone będą zajęcia pozalekcyjne służące rozwijaniu kompetencji kluczowych z punktu widzenia potrzeb rynku pracy i umiejętności życiowych przydatnych w relacjach z pracodawcą i współpracownikami.

Przebieg rekrutacji:

 • zebranie przez wychowawców zgłoszeń od uczniów,
 • utworzenie grup uczestników,
 • podpisanie deklaracji przez zakwalifikowanych uczniów (będzie to równoznaczne z obowiązkiem uczestniczenia w całym cyklu zajęć).

Zadania:

Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły

Wdrożenie nowej specjalizacji „Elektroniczne systemy ochrony i nadzoru” obejmuje:

 • dostosowanie programu kształcenia w zawodzie technik elektronik (opracowanie modułu specjalizacji zawodowej i modyfikacja innych modułów tego programu),
 • adaptację sali lekcyjnej na „Pracownię systemów ochrony i nadzoru”,
 • wyposażenie pracowni w sprzęt specjalistyczny (zapewni je nieodpłatnie firma ASD, która obejmie patronat nad klasami kształcącymi w zawodzie technik elektronik),
 • zajęcia specjalizacyjne, które realizowane będą przez cały rok szkolny w klasach 4. kształcących w zawodzie technik elektronik.

 

Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację bazy techno-dydaktycznej:

 • możliwość wykorzystania specjalistycznego oprogramowania dzięki wyposażeniu pracowni mechatronicznej, elektronicznej i nowej pracowni specjalistycznej w komputery (po 6 komputerów w każdej pracowni),
 • możliwość wykorzystania multimedialnych pomocy dydaktycznych dzięki wyposażeniu pracowni mechatronicznej w projektor i ekran,
 • wyposażenie specjalistyczne stanowiska dydaktycznego w pracowni mechatronicznej,
 • utworzenie podręcznych bibliotek w pracowaniach językowych (zakupienie 70 podręczników do nauki języka angielskiego zawodowego).

 

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz zapewnienie wysokiej zdawalności egzaminów zewnętrznych poprzez:

 • przygotowanie i przeprowadzenie 1200 godzin dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotów matematyczno-przyrodnicznych i zawodowych,
 • przygotowanie i przeprowadzenie 1000 godzin dodatkowych zajęć przygotowujących do matury z matematyki, fizyki i chemii,
 • przygotowanie i przeprowadzenie 200 godzin dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych.

W zależności od potrzeb zorganizowane zostaną np. zajęcia z podstaw elektroniki analogowej i cyfrowej, komputerowego wspomagania projektowania, procesów projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych, technologii napraw urządzeń etc. po zakończeniu rekrutacji dookreślone zostaną potrzeby uczniów, do ich deficytów dopasowana zostanie specyfika zajęć.

 

Wzmocnienie i poszerzenie współpracy z firmą BSH:

1. Przygotowanie i prowadzenie zajęć specjalistycznych przez firmę BSH.

2. Zorganizowanie praktyk zawodowych przez firmę BSH i firmy kooperujące.

3. Sprawowanie patronatu firmy BSH nad klasami kształcącymi w zawodzie technik mechatronik:

 • zorganizowanie wycieczek integracyjno-dydaktycznych dla klas 1. i dydaktycznych dla pozostałych uczniów do zakładów produkcyjnych BSH i firm kooperujących na terenie naszego kraju,
 • zaopatrzenie uczniów w wyprawki (podręczniki zawodowe, kalkulatory, mierniki itp.),
 • nagradzanie najlepszych uczniów poprzez przekazanie bonów np. na książki i pomoce dydaktyczne,
 • przeprowadzenie dodatkowych zajęć z języka niemieckiego,
 • promowanie szkoły i kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcą podczas Targów Edukacyjnych, Dni Otwartych szkoły itp.

 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz opieka pedagogiczno-psychologiczna

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych służących rozwijaniu kompetencji kluczowych z punktu widzenia potrzeb rynku pracy i umiejętności życiowych przydatnych w relacjach z pracodawcą i współpracownikami.
 2. Indywidualne konsultacje i poradnictwo edukacyjno-zawodowe.
 3. Rozpoznanie problemów edukacyjno-wychowawczych.
 4. Objęcie opieką pedagogiczno-psychologiczną uczniów wykazujących problemy w nauce - dyżury psychologa na terenie szkoły, spotkania edukacyjne dla rodziców, konsultacje indywidualne z uczniami.