ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Kontakt

Zespół Szkół Elektroniczno-Informatycznych
im. Jana Szczepanika

ul. Strykowska 10/18
91-725 Łódź

Telefony
centrala: (42) 656-29-11, (42) 656-29-76
sekretariat / fax: (42) 656-25-89

E-mail: elektronik@elektronik.lodz.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informuję, że:

 1. Administrator Danych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. Jana Szczepanika, reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Strykowskiej 10/18, 91-725 Łódź, adres poczty e-mail: elektronik@elektronik.lodz.pl tel. (42) 656-25-89
 2. Inspektor Ochrony Danych
  W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Panem Tomaszem Więckowskim poprzez email iod2@synergiaconsulting.pl tel. (+48)693 337 954 lub pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany w pkt 1.
 3. Cele i podstawy przetwarzania
  Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  1. skontaktowania się z Panem/Panią w sprawie opisanej w treści korespondencji email — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. e (niezbędność do wykonywania zadań publicznych);
  2. przyjęcia oraz rozpatrzenia sprawy opisanej w korespondencji email — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. e (niezbędność do wykonywania zadań publicznych);
  3. dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa), art. 6 ust. 1 lit. e (niezbędność do wykonywania zadań publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest posiadanie informacji potrzebnych np. w razie sporu; prawnie uzasadniony interes nie dotyczy to przetwarzania, którego dokonuje organ w ramach realizacji swoich zadań;
  4. archiwalnym — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa – Instrukcja Kancelaryjna) oraz przepisów dotyczących narodowego zasobu archiwalnego;
 4. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione;
  1. podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia sprawy (jeżeli sprawa wymaga przekazania);
  2. podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  3. podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub wydanego przez Administratora pisemnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 5. Okres przechowywania danych
  Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w ramach dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej
 6. Prawa osób, których dane dotyczą
  Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych;
  2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
  3. żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO (z zastrzeżeniem ust 3 lit b i e);
  4. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
  5. ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO;
  6. sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak imię i nazwisko oraz adres e-mail jest konieczne do skontaktowania się z Panem/Panią w sprawie opisanej w formularzu (bez tych danych kontakt będzie niemożliwy); ponadto — jeżeli wiadomość dotyczy sprawy urzędowej — konieczne może okazać się podanie wszystkich danych, które są potrzebne do przyjęcia i rozpatrzenia tej konkretnej sprawy w świetle obowiązujących przepisów (bez tych danych rozpatrzenie sprawy może okazać się niemożliwe);
 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

Nr konta Rady Rodziców:
27 1020 3352 0000 1002 0009 9606