ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Kontakt

Zespół Szkół Elektroniczno-Informatycznych
im. Jana Szczepanika

ul. Strykowska 10/18
91-725 Łódź

Telefony
centrala: (42) 656-29-11, (42) 656-29-76
sekretariat / fax: (42) 656-25-89

E-mail: elektronik@elektronik.lodz.pl

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. Jana Szczepanika, reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Strykowskiej 10/18, 91-725 Łódź, adres poczty e-mail: elektronik@elektronik.lodz.pl, tel. (42) 656-25-89
 2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych- Pani Joanna Smoleńska. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres: iod.zsei@cuwo.lodz.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 42 656-25-89.
 3. Pana/Pani dane osobowe, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze
 4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje adres IP, adres e-mail w przypadku kontaktu poprzez formularz kontaktowy
 5. Na Pani/Pana danych osobowych będą wykonywane następujące operacje: wgląd,
 6. dane osobowe ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawych) są przetwarzane w celach wynikających z przepisów prawa a zawłaszcza ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie informacji oświatowej oraz aktów prawnych wydanych na podstawie tych ustaw, w tym zwłaszcza dla zapewnienia uczniowi nauki, dokumentowania jej przebiegu, realizowania praw i obowiązków ucznia wynikających z przepisów prawa, przy czym podstawę przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO stanowią przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c, e i f oraz art. 9 ust. 2 lit. g tego rozporządzenia; niekiedy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych uzyskiwana na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a w związku z art. 7 RODO;
 7. dane osobowe dotyczące występowania objawów chorobowych, stanu zdrowia, temperatury ciała, o których nie stanowią wytyczne MEN, MZ i GIS przetwarzane są w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, na podstawie art. 9 ust. 1 lit. a RODO
 8. odbiorcą danych osobowych mogą być:
  • organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
  • uprawnione podmioty dostarczające obsługi informatycznej lub prawnej na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych;
  • podmioty organizujące olimpiady, konkursy i inne wydarzenia edukacyjne, w których uczeń bierze udział.
 9. zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna.
 10. każdemu przysługuje prawo do:
  • dostępu do jego danych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące minimalnego okresu przechowywania dokumentów;
  • przenoszenia danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.
 11. dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego;
 12. dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 13. dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do zakończenia nauki zależnie od charakteru danych;
 14. dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Nr konta Rady Rodziców:
27 1020 3352 0000 1002 0009 9606